Kalliopi

Portrait session with Kalliopi Xanthopoulou.